IPMA D – Słowniczek Earned Value (EV)

Poniżej przydatny słowniczek Earned Value (EV) z angielskimi i polskimi skrótami. Przydatny przy rozwiązywaniu różnych zadań z EV podczas przygotowywania do egzaminu IPMA D, które można znaleźć w Internecie, a także przy codziennym zarządzaniu projektami z użyciem tej metody określania wartości wypracowanej.

BAC (BK) – Budget At Completion (Budżet Końcowy)
BCWS (PKPP) – Budgeted Cost of Work Scheduled (Planowany Koszt Planowanej Pracy)
BCWP (PKWP) – Budgeted Cost of Work Performed (Planowany Koszt Wykonanej Pracy)
ACWP (RKWP) – Actual Cost of Work Performed (Rzeczywisty Koszt Wykonanej Pracy)
EAC (SKK) – Estimate At Completion (Szacowany Koszt Końcowy)
ETC (SKP) – Estimate To Complete (Szacowany Koszt Pozostały)
VAC (ODB) Variance At Completion (Odchylenie Budżetu)
CV (ODK / OKB) – Cost Variance (Odchylenie Kosztu / Odchylenie Kosztowe Budżetu)
SV (ODH / OTB) – Schedule Variance (Odchylenie Harmonogramu / Odchylenie Terminowe Budżetu)
CPI (WKK) – Cost Performance Index (Wskaźnik Wydajności Kosztu)
SPI (WWH) – Schedule Performance Index (Wskaźnik Wydajności Harmonogramu)
TCPI (WWWK) To Complete Performance Index (Wymagany Wskaźnik Wydajności Kosztu)
PC – Percent Complete (Procent wykonania – rzeczywisty)